Jak se stát uživatelem PZP

(celý postup si, prosím, nejprve pozorně přečtěte)

Pro využívání služeb Portálu ZP musíte mít možnost přístupu na internet a dále je třeba:

  1. buď vlastnit elektronický certifikát,
  2. nebo se nechat aktivovat SMS autentizaci (ověření identity) na pobočce kterékoliv ZP z Portálu ZP. K uzavření smlouvy o SMS autentizaci se žadatel musí dostavit osobně a musí s sebou mít svůj mobilní telefonní přístroj a doklad totožnosti (OP nebo CP). Má-li přidělené IČ, vezme s sebou i doklad o přidělení IČ. SMS autentizace provedená na pobočce kterékoliv portálové zdravotní pojišťovny platí i pro zbylé ZP z Portálu ZP.

Pro běžné funkcionality (odeslání faktury, hromadného oznámení zaměstnavatele, přehledu plateb o pojistném za zaměstnavatele, ročního přehledu OSVČ…) není vyžadován elektronický certifikát (ale použit být samozřejmě může), postačuje SMS autentizace. SMS autentizovaný uživatel má přístup na Portál ZP přes jednorázový kód, který mu při každém přihlášení přijde na jeho mobilní telefonní přístroj formou SMS. Jedná se o podobný princip, který je využíván i v internetovém bankovnictví.

Elektronický certifikát je nezbytný jen pro vybrané portálové funkcionality (poskytovatelé zdravotních služeb - správa Přílohy č. 2 pro statutárního zástupce poskytovatele lůžkových zdravotních služeb, žádost exekutora o součinnost).

Samozřejmě je možné mít aktivované oba způsoby přístupu na Portál ZP. Výhodou SMS autentizace je skutečnost, že přes SMS kód je možné vstoupit do Portálu ZP z kteréhokoliv počítače. Prostřednictvím elektronického certifikátu vstoupíte do Portálu ZP jen z počítače, na kterém je Váš elektronický certifikát nainstalován. Uživatel Portálu ZP, který je na Portálu ZP již registrován svým elektronickým certifikátem, si může sám v menu „Obecné služby“ – „Nastavení konta“ aktivovat i SMS autentizaci.

Chcete-li používat osobní elektronický certifikát - jak jej získáte?

Portál ZP akceptuje certifikáty vybraných certifikačních autorit, jejichž seznam naleznete v sekci "Často kladené otázky" – otázka C1. Způsob vydání a instalace elektronického certifikátu je zdokumentován na webových stránkách těchto certifikačních autorit.

Jak se registrovat jako uživatel Portálu ZP

Budoucí uživatel Portálu ZP se může na Portál ZP zaregistrovat buď:

  1. prostřednictvím svého elektronického certifikátu. V tomto případě jeho totožnost ověřila certifikační autorita, klient se na Portál ZP zaregistruje a po obdržení e-mailové zprávy o zpřístupnění služeb Portálu ZP od administrátorů jednotlivých ZP může začít Portál ZP okamžitě využívat.
  2. nebo SMS autentizací. Není-li budoucí uživatel Portálu ZP vlastníkem elektronického certifikátu a chce-li využívat pro vstup do Portálu ZP SMS autentizaci, může také provést registraci na Portálu ZP (nebo se registrovat nemusí a registraci za něho provede pracovník pojišťovny). Dále se musí dostavit na libovolnou pobočku kterékoliv ze zdravotních pojišťoven na Portálu ZP a uzavřít tam smlouvu o SMS autentizaci. S sebou si nezapomene vzít svůj doklad totožnosti (OP nebo CP), svůj mobilní telefon, a, je-li mu přiděleno IČ, i doklad o přidělení IČ. Teprve po podpisu smlouvy o SMS autentizaci je jeho registrace dokončena a následně mu na e-mailovou adresu přijdou zprávy o zpřístupnění Portálu ZP od administrátorů jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Registrace

Na Portálu ZP je k dispozici registrační formulář (tlačítko „Registrovat“ v přihlašovací stránce), umožňující vytvoření portálového konta jedním nebo druhým způsobem (přes elektronický certifikát nebo přes SMS), a umožňující podání žádosti o zpřístupnění služeb na jednotlivé zdravotní pojišťovny.

Nezaregistrovaný uživatel Portálu ZP se nemůže přihlásit do systému a je mu tedy umožněno využívat pouze obecných služeb Portálu - například zaslat dopis přes elektronickou podatelnu.

Níže uvedený postup Vám umožní vstup do Portálu ZP všech pojišťoven, které si zvolíte. Není tedy nutné zvlášť žádat každou pojišťovnu, se kterou chcete komunikovat přes Portál ZP.

  1. Vyplňte univerzální internetový formulář "Žádost o zpřístupnění služeb portálu". Tímto jednotně zašlete svůj požadavek pro přístup do těch pojišťoven, které si ve formuláři zvolíte. Není nutné žádat o přístup na Portál ZP zvlášť každou zdravotní pojišťovnu, se kterou chcete přes Portál ZP navázat elektronickou komunikaci.
  2. Zvolili-li jste si možnost přihlašování pomocí mobilního telefonu, dostavte se s dokladem totožnosti a s tímto mobilním telefonem (máte-li přiděleno IČ, tak i s dokladem o přidělení IČ) na pobočku libovolné portálové pojišťovny za účelem uzavření smlouvy o SMS autentizaci a aktivaci konta. Registraci na Portálu ZP můžete pro SMS komunikaci provést sám (vyplněním zmíněného univerzálního internetového formuláře "Žádost o zpřístupnění služeb portálu"), nebo Vás zaregistruje pracovník ZP před podpisem smlouvy o SMS autentizaci. Toto není nutné jen v případě, že budete chtít využívat na Portálu ZP výhradně služeb ČPZP.
  3. Na základě přijaté žádosti (případně i plné moci, bude-li jí třeba) Vám administrátoři jednotlivých ZP z Portálu ZP zašlou prostřednictvím e-mailu potvrzení o zpřístupnění služeb Portálu ZP. Jakmile obdržíte potvrzení o zpřístupnění služeb, můžete začít Portál ZP okamžitě používat.

Plné moci pro zmocněnce

(zpracovatele) dokladů zaměstnavatele, poskytovatele zdravotních služeb, OSVČ nebo pojištěnce

Plnou moc musí předat registrovaný uživatel Portálu ZP (majitel elektronického certifikátu nebo SMS autentizovaná osoba) jen v případě, že bude přes Portál ZP zasílat hlášení, dávky atd. za jiný subjekt. Plná moc, jedenkrát zaslaná (originál poštou nebo podepsaná kvalifikovaným certifikátem ze strany zmocnitele či předaná přes datovou schránku zmocnitele), na vybranou portálovou pojišťovnu, bude automaticky platit i pro ostatní ZP z Portálu ZP. Podmínkou společné platnosti je použití formulářů plných mocí níže přiložených. Adresy jednotlivých ZP jsou uvedeny ve formuláři plné moci.

Poskytovatelé zdravotních služeb Zmocnění pro zpracovatele poskytovatele zdravotních služeb Documet type - PDF PDF
Zmocnění pro zpracovatele poskytovatele zdravotních služeb Documet type - Word Word
Zaměstnavatelé Zmocnění pro zpracovatele zaměstnavatele Documet type - PDF PDF
Zmocnění pro zpracovatele zaměstnavatele Documet type - Word Word
Pojištěnci Zmocnění pro zpracovatele pojištěnce (typicky rodinného příslušníka) Documet type - PDF PDF
Zmocnění pro zpracovatele pojištěnce (typicky rodinného příslušníka) Documet type - Word Word
OSVČ, OBZP Zmocnění pro zpracovatele OSVČ nebo OBZP (např. daňového poradce) Documet type - PDF PDF
Zmocnění pro zpracovatele OSVČ nebo OBZP (např. daňového poradce) Documet type - Word Word
Zplnomocněnci pro funkci Centrální nahlížení na oprávnění IČO Zmocnění pro funkci Centrální nahlížení na oprávnění IČO Documet type - PDF PDF
Zmocnění pro funkci Centrální nahlížení na oprávnění IČO Documet type - Word Word

Pověření pro Portál ZP

(pro zástupce poskytovatele zdravotních služeb pro administraci Přílohy č. 2)

Toto pověření musí předat registrovaný uživatel Portálu ZP (majitel elektronického certifikátu nebo SMS autentizovaná osoba) jen v případě, že bude přes Portál ZP administrovat Přílohu č. 2. Popis administrace Přílohy 2 je uveden v Příručce Portálu ZP - administrace Přílohy 2. Pověření, jedenkrát zaslané (originál poštou nebo podepsané kvalifikovaným certifikátem ze strany zmocnitele či předané přes datovou schránku zmocnitele), na vybranou portálovou pojišťovnu, bude automaticky platit i pro ostatní ZP z Portálu ZP. Podmínkou pověření je použití formuláře níže přiloženého. Adresy jednotlivých ZP jsou uvedeny ve formuláři pověření.

Pověření pro Portál ZP pro zástupce poskytovatele zdravotních služeb pro administraci Přílohy č. 2 Documet type - PDF PDF
Pověření pro Portál ZP pro zástupce poskytovatele zdravotních služeb pro administraci Přílohy č. 2 Documet type - Word Word


Adresa pro zaslání plné moci či pověření

Vyplněnou plnou moc či pověření pošlete na jednu z těchto adres:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Michal Steiger nebo Filip Růžička
Anglická 26
120 00 Praha 2
Oborová zdravotní pojišťovna
Václav Černý
Purkyňova 17
301 36 Plzeň
RBP, zdravotní pojišťovna
Šárka Lichoňová
Michálkovická 967/108
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Radek Vevera
Sekretariát OI
Drahobejlova 1404/4
P.O.BOX 1
190 03 Praha 9
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Oddělení smluvní politiky
Husova 302
293 01 Mladá Boleslav